7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Soru ve Cevaplar

Soru 1: Anadolu'da Kurulan Türk Devletleri'nin isimlerini kuruluş ve yıkılış tarihlerini, nerede kurulduklarını ve kurucularının adını yazınız?
Cevap: a) Türkiye (Anadolu ) Selçuklu Devleti: 1077 'de Konya Karaman ve İznik bölgesinde kuruldu.Kurucusu Süleyman Şah'dır. 1308 yılında yıkıldı.
b) Osmanlı İmparatorluğu. 1299'da Söğüt Domaniç bölgesinde kuruldu.Kurucusu Osman Gazi'dir.1 Kasım 1922 Yılında yıkıldı.
c) Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 Tarihinde Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.
Soru 2: Türkiye Selçuklu Devleti sultanlarını sırasıyla yazınız kısaca yaptıklarını ve en parlak dönemi belirtiniz?
Cevap 2:
Süleyman Şah : 1077-1092 Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu
I.Kılıç Arslan :1092-1107 I.Haçlı seferinde yenildi.Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı.
I.Mesut: 1107-1155 II.Haçlı seferi yapıldı.İlk Bakır parayı bastırdı.

II.Kılıç Arslan: 1155-1192 İç isyanları bastırdı. 1176 Miryokefalon Savaşı'nda Bizanslıları yendi.III.Haçlı seferi başladı
I.Gıyaseddin Keyhüsrev: 1204-1211 Yükselme dönemi başladı.Antalya Fet edildi.ilk donanma kuruldu.Venediklilerle deniz ticareti anlaşması yapıldı.
I.İzzettin Keykavus : 1211-1220 Trabzon Rum İmparotorluğu'ndan Sinop'u aldı.Kıbrıs ile ticaret anlaşması yaptı.Akdeniz ve Karadeniz arasında kara ticaret yolu açtı.
I.Alaeddin Keykubat:1220-1237 Selçukluların en parlak dönemidir.Alanya fet edildi.1230 Yassıçimen savaşı yapıldı.Beylikleri fetetti.
II.Gıyaseddin Keyhüsrev:1237-1246 Selçuklular'da gerileme dönemi başladı.1243 Moğallar'la yapılan Kösedağ Savaşı ile yıkılma sürecine girildi.
Soru 3:Miryokefolon savaşı kimler arasında, nerde ve kaç yılında yapılmıştır? Nedenini ve sonuçlarını yazınız?
Cevap 3: Miryokefolon savaşı 1176 yılında Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında Isparta civarında yapıldı.Nedeni: Bizanslılar Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleri. Sonuç:Bizans yenildi Türkleri Anadolu'dan atma umutları tükendi ve Anadolu Türk Yurdu oldu.
Soru 4:Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticarete verdiği önemi örneklerle anlatınız?
Cevap 4:Ticaret yolları üzerine Kervansaraylar yaptırılması, Selçuklu topraklarında yüklerine zarar gelen tüççarların zararlarının devlet tarafından karşılanması birnevi sigortalanması ticarete verilen önemin göstergesidir.
Soru 5:Haçlı seferlerinin nedenleri nedir?
a)Dini nedenleri: Hıristiyanların Kutsal sayılan Kudüs'ü almak istemeleri, Papa ve din adamlarının haçlı seferlerine katılanların tüm günahlarının affedileceğini söylemeleri.
b)Ekonomik nedenleri:Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri.Yoksul Avrupa'nın zengin Doğu'yu almak istemeleri.
c)Siyasi nedenleri: Bizans'ın yardım çağrısı üzerine Türklerin batıya ilerlemelerinin durdurulmak istenmesi.Avrupa'da ki Derebeylerin güçlenmek istemeleri.

Soru 6:Haçlı seferlerinin sonuçları nelerdir?
a)Dini sonuçlar: Hıristiyanların kutsal sayılan toprakları tamamen müslümanların eline geçti.Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
b)Ekonomik nedenleri:Ticaret dezilere kaydığı için Akdeniz limanlarının önemi artı. Avrupalılar Müslümanlardan pusula, barut ve matbayı öğrenerek batıya taşıdılar.Kağıt cam,deri ve ipek işlemeciliği dokuma sanayisini öğrendiler.
c)Siyasi sonuçlar:Derebeyler zayıfladı ve Krallar güçlendi.Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.Anadulu'nun Türkleşme süreci gecikti.
d)Sosyal sonuçları :Doğudaki bilim, kültür ve sanat batıya taşınmıştır.
Soru 7:İstanbul'u kim, nezaman ve nasıl fet etti? Kullandığı savaş taktiği nasıldı?
Cevap: İstanbul'u II.Mehmet 1453'te feteti.Donanmayı karadan Haliç'e indirerek ve döktürdüğü büyük toplarla istanbul surlarını yıkarak fetetti.
Soru 8:İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir?
Cevap:a)Türk Tarihi açısından:
-Osmanlı Devleti İmparatorluk Haline Geldi.
-Boğazların hakimiyeti Osmanlılara geçti
-İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu
-Osmanlı'nın Avrupa'da ki fetihleri kolaylaştı
-Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliği sağlandı.
b) Dünya Tarihi açısından sonuçları
-Bizans Devleti sona erdi
-Orta Çağ Sona erdi Yeni Çeğ başladı
-En güçlü sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceği anlaşıldı.
-Avrupa'da fedolite ve derebeylik yıkıldı, kırallıklar güçlendi
-Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin gelişmesine sebep oldu
Soru 9:Osmanlı devlet teşkilatı ve görevlilerin bugünkü karşılığı hakkında bilgi veriniz?
Padişah
Veziriazam (sadrazam)-Başbakan
Vezirler-Devlet Bakanları
Kazasker-Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı
Nişancı- Dışişleri Bakanlığı
Defterdar-Maliye Bakanı
Beylerbeyi-Vali
Sancakbeyi-Kaymakam
Subaşı-Belediyebaşkanı
Sipahi-Güvenlik idari Yönetici
Şeyhülislam-Diyanet İşleri Başkanlığı
Kadı-Mahkemeler
Müftü-Müftü
Müderris-Öğretmen
Soru 10:Osmanlı Ordu Yapısını Açıklayınız?
Osmanlı Kara Ordusu üç ana kısıma ayrılmıştır.
a) Kapıkulu askerleri
b)Eyalet Askerleri
c)Yardımcı Kuvvetler

Bu kısımların altında ayrı kısımlar yer almaktaydı.
a) Kapıkulu askerleri
1-Piyadeler
-Acemi oğlanlar
-Yeniçeriler
-Cebeciler
-Topçular
-Toparabacıları
-Humbaracılar
-Lağımcılar
2)Süvariler
-Sipah
-Silahtar
-Sağ ulufeciler
-Sol ulufeciler
-Sağ garipler
-Sol Garipler
b)Eyalet Askerleri
-Tımarlı Sipahiler
-Akıncılar
-Azaplar
c)Yardımcı Kuvvetler
Soru 11:Fetret Devri nedir? Hangi olayla başladı? Kaç yıl sürdü?
Fetret Devri: Moğol komutanı Timur'un 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı Ordusunu yendikten sonra Osmanlı Devleti'ni Yıldırım Beyat'ın Çocukları arasında paylaştırmasıyla başlayan ve taht kavgalarının oluştuğu 11 yıllık döneme Fetret devri denilmektedir
Soru 12:Osmanlı'nın kısa sürede büyümesindeki en önemli nedenleri yazınız?
-Osman Beyliği'nin kurulduğu yerin coğrafi korunumu.Zayıf olan batıya yakınlığı
-Osmanlı Beyliği'nin iç karışıklıklar bulunan zayıf Bizans'a komşu oluşu Bizans topraklarını almasını kolaylaştırdı
-Balkanlarda zayıf devletlerin bulunması siyasi birliğin bulunmaması
-Diğer Türk Beylikleri'nin desteğini alması
-Ahilik kuruluşunun desteğini alması
-Padişahların iyi yetişmesi
-Hoşgörülü ve adil bir politika izlenmesi
-Fetedilen yerlere Türk ailelerin yerleştirilmesi
Soru 13:Osmanlı'nın bünyesine kattığı ilk Türk Beyliği hangisidir?
Karasioğluları - Balıkesir,Çanakkale bölgesi
Soru 14:Anadolu'da ki Türk eserleri nelerdir örnekler veriniz?
Camiler, mescidler,kervansaraylar,medreseler,köprüler,saraylar,su sarnıçları
Soru 15 Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı hale geldiği savaşı belirtiniz?
II.Kosovasavaşı 1448
Soru 16 Osmanlı'nın Bizans'la yaptığı ilk savaş hangisidir?
Koyunhisarsavaşı 1302
Soru 17 Osmanlı'nın İstanbul'un Fethine kadar yaptığı savaşları tairih ve kiminle yaptığını belirterek yazınız?
Koyunhisar Savaşı 1302 -Bizans'la
Maltepe Savaşı 1329 - Bizans'la
Sırpsındığı 1364 - Haçlılarla
I.Kosova Savaşı 1389 - Haçlılarla
Niğbolu Savaşı 1396 - Haçlılarla
Ankara Savaşı 1402 -Moğollar Timur
Varna Savaşı 1444 - Haçlılarla
II.Kosova Savaşı 1448- Haçlılarla
İstanbul'un Fethi 1453 - Bizans'la
Soru 18 Osmanlı'nın Rumeli' de aldığı ilk yer neresidir?
Çimpe Kalesi
Soru 19 Skalastik düşünde ,Feodelite ve Derebeylik hakkında bilgi veriniz?
Skalastik Düşünce: Dar, tek taraflı,dünyayı siyah beyaz gören ve başka düşüncelere yer vermeyen düşünce şeklidir.
Feodelite: Askeri, siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduran, toprağın sahibi olan ayrıcalıklı derebeyleri ve onlara bağlı kölelerden oluşan yönetim anlayışıdı.
Derebeylikler: Feodeliter yönetim ve skalastik düşüncenin hakim olduğu yerel yönetimlerdir.
Soru 20 Bursa'nın fethi Osmanlı için ne sağlamıştır?
Bursa'nın fethi ile ekonomik olarak Osmanlı'nın gücü artmıştır.
Soru 21 Orta Çağ nezaman hangi olayla sona ermiştir?
Orta Çağ 1453 Yılında İstanbul'un fethi ile sona erdi
Soru 22 Türklerin Anadolu'ya giriş savaşı ve Anadolu'da kesin olarak yerleştiği savaş hangisidir?
Türkler Anadolu'ya 1071 Malazgirt Savaşı'yla girdi, 1176 Yılında yapılan Miryokefalon Savaşı'yla kesin olarak yerleşmişlerdir.