Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Ünite Çalışma Soruları ve Cevapları

SOSYAL BILGILER- PERFORMANS ÖDEVI

I.ÜNITE

1.Buhar gücünün bulunması sanayinin gelişmesini, otomobil yapımını v.b teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır.

Buna benzer bilimsel buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A-Tarımın gelişmesi

B-Atom bombasının yapımı

C-Matbaanın bulunması

D-Fabrikaların yapımı

2.Atatürk'ün TTK ve TDK'n un kurulmasını sağlaması, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A. Meslekler hakkında gelişmeler sağlanmasına

B.Sosyal Bilimlerin gelişmesine

C.Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine

D.Fen bilimlerinin gelişmesine

3.Sosyal bilimler tarih, coğrafya, yönetim bilimi, hukuk, ekonomi gibi konuları araştırır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilimler alanındaki derslerden bir olamaz?

A.Vatandaşlık ve insan hakları

B.Türkiye coğrafyası

C.Insan ilişkileri

D.Biyoloji

4. Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel araştırmanın basamakları doğru olarak sıralanmıştır?

A. Problem varsayım deney yasa

B. Varsayım deney problem yasa

C. Yasa deney varsayım problem

D. Problem deney yasa - varsayım

5.Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler öğreniminin yararlarından biri değildir?

A. Toplumda uyulması gereken kuralları öğreniriz.

B.Devletin vatandaşlarına hangi özgürlükleri sağlaması gerektiğini öğreniriz.

C.Vergi vermenin neden gerekli olduğunu öğreniriz.

D. Salgın hastalıkları öğreniriz.

6. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı sorumluklarından biri değildir?

A. Milletvekili seçilmek.

B. Vergi vermek.

C. Kanunlara uymak.

D. Askerlik yapmak.

7. Sosyal bilimler bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi ve demokratikleşmesine katkı sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi 'sosyal bilimler'' başlığı altında yer alan bilim dallarından biri değildir?

A. Ekonomi B. Kimya C. Tarih D. Coğrafya

8. I. Insanlar birbirine güvenmelidir.

II. Güven içinde olmak, mutlu olmak için gereklidir.

Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.Çok boyutlu bakış açısını yansıtırlar.

B.Olgu belirten cümlelerdir.

C.Görüş belirten cümlelerdir.

D.Varsayımlara dayalı cümlelerdir.

9. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gibi kurumların kuruluş amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fen bilimlerini geliştirmek.

B. Çevre sorunlarına eğilmek.

C. Sosyal bilimleri geliştirmek.

D. Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.

10. I- Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın önderidir.

II- Yüzmek, kayak yapmaktan daha eğlencelidir.

III- En lezzetli meyve şeftalidir.Yukarıdakilerden hangileri olguya verilen bir örnektir?

A. Yalnız I B. I ve II

C. II ve III D. I,II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin geliştirilmesini ve doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla Atatürk öncülüğünde kurulmuş bir kurumdur?

A.Türk Tarih Kurumu

B. Sümerbank

C. Türk Dil Kurumu

D.Etnografya Müzesi

12. Bilim dallarından olan sosyal bilimler aşağıdakilerden hangisini incelemez?

A.Insanlığın geçirdiği aşamaları

B.Siyasi gelişmeleri

C.Suyun moleküllerini

D.Savaş ve anlaşmalarını

13. I.Türk Dil Kurumu

II. Türk Tarih Kurumu

III. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

IV. Türk Hava Kurumu

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün kurduğu kurumlar arasında yer alır?

A. I ve II B. I, II ve III C. I, II ve IV D. I, III ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetine karşı vatandaşlık görev ve sorumluluklarımızdan biri değildir?

A.Vergi vermek.

B.Seçimlerde oy kullanmak

C.Askerlik yapmak

D.Eğitim görmek

15. Tüketicilerin çeşitli sorunlarına, hakları ve özgürlükleri çerçevesinde çözüm bulmaya çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Türk Dil Kurumu B. Tüketici Hakları Derneği

C. Türk Tarih Kurumu D. Türkiye Iş Bankası

16. I. Problem

II. Kuram

III. Gözlem

IV. Hipotez

Yukarıdakilerden hangileri bilimsel araştırmanın basamaklarından biri değildir?

A. I ve II B. II ve III C. I, II ve D. III ve IV

17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırma yapmak için geçerli yöntemlerden biri değildir?

A. Deney test B. Hipotez C. Önyargı D. Sentez

18. Karasal iklimin doğal bitki örtüsü bozkırdır'.

Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A. Görüş B. Olgu C. Olay D. Genelleme

19. Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıyız?

A. Rapor hazırlamak

B. Kütüphaneye gitmek

C. Araştırma konusunu belirlemek

D. Sonucu açıklamak

20. Bir sorunla karşılaştığımızda, sorunumuza çözüm ararken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekir?

A. Kendimizi haklı çıkarmaya çalışmalıyız.

B. Aile büyüklerimizin arkasına sığınmalıyız.

C. Başkalarının haklarını çiğnemeliyiz

D. Haklarımızın neler olduğunu öğrenmeliyiz.

21. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarımızdan biri değildir?

A. Aile geçimsizliği.

B. Tıbbi atıklar.

C. Çöp sorunu.

D. Sanayi atıkları.

22. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?

A. Kağıt

B. Kumaş

C. Plastik

D. Metal kutu

23. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine yol açmaz?

A. Taşıtlar

B. Fabrikalar

C. Sigara

D. Yüksek ses

24. Bir sorunla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yaparsak devletin sorunlarımızın çözümü için daha hızlı harekete geçmesini sağlarız?

A. Araştırma yapmak

B. Vergimizi vermek

C. Yasalara uymak

D. Dilekçe hakkımızı kullanmak

25. Insanların seyahat hürriyeti, aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı kısıtlanamaz?

A. Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak için

B. Suç soruşturması ve kovuşturması için

C. Vatandaşlık ödevinin yerine getirilmesi için

D. Suç işlenmesini önlemek için

26. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde aşağıdakilerden hangisini öğrenmeyiz?

A. Iyi bir vatandaş olmayı

B. Hayvanların gelişimini

C. Toplumsal sorunlara duyarlı olmayı

D. Hayata olumlu bakmayı

27. Insanların başka insanların haklarına saygı duyarak, onları rahatsız etmeden istediklerini yapabilmeleri, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A. SorumluluB. SaygıC. ÖzgürlükD. Hak

28. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenleri arasında yer almaz?

A. Çarpık kentleşme

B. Endüstri

C. Taşıt araçları

D. Toprak erozyonu

29. Atatürk, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinin açılmasını isterken aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

A. Nazi zulmünden kaçan Alman bilim adamlarından yararlanmak

B. Ulusal bilincin gelişmesini sağlamak

C. Özgür düşünceli bireyler yetiştirmek

D. Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün derinliğine araştırılmasını sağlamak.

30. Ülkemizde tüketici hakları ihlali konusundaki sorunlar için aşağıdakilerin hangisine başvurulamaz?

A. Tüketici hakları derneği

B. Muhtarlıklar

C. Reklam Kurulu

D. Tüketici mahkemesi

31. I.Vatandaşlık görevini yerine getirmek

II. Kamu mallarını korumak

III. Ceza soruşturması veya kovuşturmasını yapmak

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin sınırlanabilmesi için yukarıdaki sebeplerden hangilerinin olması gerekir?

A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I ve III

32. Bütün veliler, çocuklarının geleceğini düşünür' cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A. Olgu B. Genelleme C. Olay D. Kavram

33. I. Türkiye, Cumhuriyet ile yönetilir

II. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulmuştur.

III. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'tür

IV. Her ülke Cumhuriyet ile yönetilmelidir

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi bir görüştür?

A. I B. II C.III D.IV

34.Aşağıda verilenlerden hangisi genelleme cümlesidir?

A. Bugün hava yağışlı

B. Ilkbahar çoğunlukla yağmur yağışlıdır

C. Yağış bir hava olayıdır

D. Yağmur bu hızla yağmaya devam ederse sel olabilir

35. Aşağıda verilenlerden hangisi temel hak değildir?

A. Yaşama hakkı

B. Sağlık hakkı

C. Eğitim hakkı

D. Vergi ödevi

36. I. Van Türkiye'nin en güzel gölüdür.

II. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrıdır.

III. Türkiye'nin en muhteşem kıyıları Karadeniz Bölgesindedir

IV. Türkiye'nin en güzel coğrafi bölgesi Akdenizdir.

Yukarıda söylenenlerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A. I B. II C. III D. IV

37. Aşağıda verilenlerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

A. Kaynak araştırmasının yapılması.

B. Problemin belirlenmesi.

C. Araştırmaya seçimle karar verilmesi.

D. Varsayımların öne sürülmesi.

38. Aşağıda verilenlerden hangisi bilimsel araştırmada kullanılacak son basamaktır?

A. Ikincil kaynakların belirlenmesi.

B. Raporun hazırlanması.

C. Kaynakların sınıflandırılması.

D. Varsayımların öne sürülmesi.

39. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

B. Herkesin eğitim alma hakkı vardır.

C. Herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir.

D. Herkesin sonsuz özgürlüğü vardır.

40. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amaçlarından biridir?

A. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak.

B. Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak.

C. Türk dilinin olduğu gibi kalmasını sağlamak.

D. Türk dilinin güncel sorunlarını ötelemek.

41. Aşağıda verilen alanlardan hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A. Istatistik.

B. Sosyoloji.

C. Tarih.

D. Edebiyat.

42. Aşağıda verilenlerden hangisi bilimsel araştırma ile ilgili olamaz?

A. Alıntıları dipnotta göstermek.

B. Alıntıları değiştirerek kullanmak.

C. Kullanılan kaynakları kaynakçaya koymak.

D. Kütüphanelerde katalog taraması yapmak.

43. Aşağıdaki haklardan hangisinin çiğnenmesi aynı zamanda özel yaşama saygı hakkının da ihlali anlamına gelir?

A. Sağlık hakkının

B. Haberleşme hakkının

C. Dilekçe hakkının

D. Eğitim alma hakkının

43. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Tarih Kurumunun amacı olamaz?

A. Türk ve Türkiye tarihini araştırmak, incelemek ve tanıtmak.

B. Türklerin en üstün medeniyete sahip olduğunu ispatlamak.

C. Bilimsel verilere göre Türk Tarihini yazmak.

D. Türk ve Türkiye tarihinin hakkında yayınlar yapmak.

44. ' Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin Milli ve zengin olması, Milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. 'diyen Atatürk bu nedenle hangi kurumun açılmasına öncülük etmiştir?

A. Türk Dil Kurumu

B. Müzeler

C. Türk Tarih Kurumu

D. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

45. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun açılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A. Milliyetçilik

B. Halkçılık

C. Cumhuriyetçilik

D. Devletçilik

46. I. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

II. Türk Tarih Kurumu

III. Fen Fakültesi

IV. Türk Dil Kurumu

Yukarıda verilenden hangisi ya da hangileri Atatürkün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara örnek gösterilir?

A. Yalnız I

B. I ve II

C. I, II ve IV

D. I, II, III ve IV

47. Olayları, bilimin verilerine dayalı olarak araştırmak ve bilimsel bir gözle yorumlamaktır.

Yukarıdaki açıklanan değer hangisidir?

A. Dürüstlük

B. Bilimsellik

C. Girişimcilik

D. Doğruluk

48. ' Öğretmenimiz kağıt tüketiminde neden tutumlu davranmamız gerektiğini sordu ve kağıt üretiminin nasıl yapıldığını, kağıdın işlevini, kağıdın kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmamızı istedi''

Berkin öğretmeninin amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Kağıt satışlarının artması

B. Ödev yapmayı sevdirme

C. Yazı yazma becerisini geliştirme

D. Çok boyutlu düşünme becerisini geliştirme

49. Aşağıdakilerden hangisi bir görüşü ifade eder?

A. Hava da tam piknik havası!

B. Bu hafta içinde altı yüz soru çözdüm.

C. Istanbul en kalabalık şehrimizdir.

D. Çarşamba günü okullar tatil olacak

50. Aşağıdakilerden hangisinde bir olayın birden fazla nedeninden bahsedilmiştir?

A. Geç uyandım bir de arabada çalışmayınca geciktim.

B. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

C. Son soruyu bilince öne geçtik.

D. Telefonum kapandığı için arayamadım.

I. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

1 C 21 - A 41 - A

2 B 22 - B 42 - B

3 C 23 - D 43 - B

4 A 24 - D 44 - A

5 D 25 - A 45 - A

6 A 26 - B 46 - C

7 B 27 - B 47 - B

8 C 28- D 48 - D

9 C 29 - A 49 - A

10 A 30 - B 50 - A

11 C 31 - D

12 C 32 - B

13 B 33 - D

14 D 34 - B

15 B 35 - D

16 B 36 - B

17 C 37 - C

18 B 38 - B

19 C 39 - D

20 D 40 A