Sosyalbilgiler 6. Sınıf 3. Ünite Çalışma Soruları

III. ÜNITE (Cevap Anahtarı İçin Sondaki Uyarıyı Tıklayınız)

111. Orta Asya'da bilinen ilk örgütlü Türk devleti hangisidir?

A. Büyük Hun Devleti

B. Avrupa Hun Devleti

C. Köktürk Devleti

D. Uygur Devleti

112. I. Sarı Irmak'ın Kuzeyinde kuruldu

II. Daha sonra Ötüken merkez olmak üzere Geniş bir alana yayıldı.

III. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır

Yukarıdaki özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygur Devleti

B. Köktürk Devleti

C. Kutluk Devleti

D. Büyük Hun Devleti

113. I. Orta Asya'da yaşayan Tüm Türk boylarını ve Moğolları egemenliği altına aldı.

II. Onun zamanında Hun devleti en geniş sınırlarına ulaştı

III. Çin ile ticari antlaşmalar yaptı.

Yukarıda özellikleri sayılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir

A. Teoman B. Mete C. Atilla D. Bilge Kağan

114. Asya Hun devletinin ikiye bölünmesinde aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?

A. Çinlilerin Ipek yolunu ele geçirmeleri

B. Türk prensleri ile evlenen Çinli prenseslerin yaptıkları olumsuz çalışmalar

C. Avrupalıların çini desteklemeleri

D. Hanedan içinde fikir ayrılıklarının ortaya çıkması

115. Büyük Hun devletinin dağılmasından sonra Hunlar, IV. yy.da Hazar Denizi ile Aral gölü arasındaki toprakları ele geçirdiler ardından Avrupa içlerine dek ilerlediler. Önlerinde bulunan birçok kavim yer değiştirmek zorunda kaldı.

Anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hun istilası

B. Kavimler göçü

C. Yer değiştirme

D. Batı'ya yayılma

116. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçları arasında yer almaz?

A. Bizans Imparatorluğu'nun yıkılması

B. Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılması

C. Avrupa haritasının değişmesi

D. Avrupa'da birçok yeni devlet kurulması

117. Avrupa Hun devletinin en parlak dönemi aşağıdaki hangi hükümdar döneminde olmuştur?

A. Belemir B. Mete C. Atill D. Teoman

118. Atilla dönemine ait bazı olgulardan yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bizans Imparatorluğu üzerine seferler düzenlendi.

B. Batı Roma Imparatorluğu Üzerine seferler düzenlendi

C. Hükümdarlık babadan oğla geçmeye başladı

D. Hunlar, Karadeniz'in kuzeyine çekildi.

119. I. Tarihte Türk adını ilk kez kullandı.

II. Hükümdarlarına Kağan' adı verildi

III. Bütün Orta Asya'yı egemenlikleri altına aldılar

Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Köktürk Devleti

B. Avrupa Hun Devleti

C. Asya Hun Devleti

D. Uygur Devleti

120. 681 yılında II. Köktürk Devletini kuran aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilge Kağan B. Istemi YabguC. Kutluk Ilteriş Kağan D. Bumin kağan

121. * Çin egemenliğine karşı mücadele ederek bağımsızlığımızı kazandık.

* Devletin merkezini Kara kurum'a taşıdık.

* 742 yılında Karluklar, Basmiller ve Uygurlar tarafından devletimiz yıkıldı.

Özellikleri verilen devlet hangisidir?

A. Köktürk Devleti B. II. Göktürk Devleti

C. Uygur Devleti D. Karahanlılar Devleti

122. Orhun Irmağı kıyısında bulunan Orhun Abideleri, hangi devlet döneminde yapılmıştır?

A. Asya Hun Devleti

B. Köktürk Devleti

C. II. Köktürk Devleti

D. Uygur Devleti

123. I. Ilk kağanı Kutluk Bilge Kül Kağan'dır.

II. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

III. Başkenti Karabalgusun'dur.

Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygurlar B. Köktürkler C. Hunlular D. Kutluklar

124. 751 yılında Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas savaşında Uygurlar Arapları desteklemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?

A. Orta Asya egemenliğini Tam olarak ele geçirmek istemeleri

B. Araplarla yakınlaşmak istemeleri

C. Arapların isteklerine boyun eğmeleri

D. Islamiyeti kabul etmeleri

125.Türklerin ilk Anayurdu Orta Asya, Altay Sayan dağlarının kuzeyi arasındadır. Doğusunda Hazar denizi ve Aral gölü yer alır. Kuzeyinde ise Sibirya Bozkırları bulunur.

Buna göre, Türklerin Anayurdu üzerinde şimdi yer alan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. IranB. TürkmenistanC. KazakistanD. Kırgızistan

126. Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Kuraklık ve iklim koşullarının değişmesi.

B. Nüfusun artması ve otlakların azalması.

C. Iç çatışmalar ve dış devletlerin baskısı.

D. Yeni macera arayışları.

127. Orta Asya da Türklerin yaşayışlarını belirleyen etmenler; iklim, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleridir.

Buna göre, Türklerin gelir ve geçim kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Hayvancılık.B. Denizcilik.C. TarımD. Ticaret

128. Orta Asya Türklerinin yaşayışında at çok önemli bir yere sahiptir.

Bu dururmun en önemli nedeni hangisidir?

A. At ile uzak yerlere gidebilme ve savaşlarda üstünlük sağlamaları.

B. Atın etinden, sütünden yararlanmaları.

C. Atın uysal bir hayvan olması.

D. Atın kutsal sayılması.

129. Göçler sonucunda anayurttan ayrılan Türkler, gittikleri yerde yerleşmede ve yeni yurt edinmede zorluk çekmemişlerdir.

Hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A. Iyi teşkilatçı olmaları

B. Gittikleri yerdeki devletlerin hiyamelerine girmeleri

C. Ileri bir uygarlığın temsilcisi olması

D. Askeri yönden yetenekli olmaları

130. Orta Asya Türk Devletlerinde, devletin başında Hakan (kağan) bulunurdu.

Hakan devlet işlerini hangisine danışarak yapardı?

A. Eşine B. Ailesine C. Kurultay'a D. Yardımcısına

131. Türk hükümdarları, devleti yönetme yetkisini kimden alırlardı?

A. Ailelerinde B. Kurultay'dan C. Gök-Tanrı'dan D. Halktan

132. Hakanın eşi aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?

A. Idare söz sahibi olmak

B. Devlet meclisine katılmak

C. Dış devletlerin elçilerinin kabulünde bulunmak

D. Orduyu komuta etmek

133. * Türklerde ordu, onlu sisteme göre kurulmuştur.

* Askeri birlikler onlu sisteme göre düzenlenmiştir.

Bu sistemin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teoman B. Mete C. Bilge Kağan D. Tonyukuk

134.Orta Asya Türk devletinde Kurtulayı'ın doğal başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Hakan B.Hatun C.Vezir D.Tadun

135. Asya Hun ve Uygur Devletlerinde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?

A.Gök-Tanrı inancı B.Şamanizm C.Maniheizm D.Islamiyet

136.Uygurlarda Mani dini büyük kabul görmüş ve yayılmıştır. Mani dini, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A. Uygurların yerleşik hayata geçmelerine.

B. Ilim, edebiyat ve sanat alanında ilerlemelerine.

C. Mimari alanda ilerlemelerine.

D. Orduların yeni yerler fethetmelerine.

137. Eski Türk devletlerinde aile, toplumun temel taşı olarak kabul edilirdi. Ailenin yaşayışı toplumun göstergesi olarak algılanırdı. Eski Türk toplumlarında hangi tip aile kurulurdu?

A. Anaerkil aile.B. Babaerkil aile.C. Çekirdek aile.D. Geniş aile.

138. Orta Asya Türk Devletlerinde, hem idare edenlerin, hem idare edilenlerin uymaya mecbur oldukları kuralları vardır.

Bu kurallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A. Töre.B. Hakan buyruğu.C. Anayasa.D. Din kuralları.

139. Orta Asya Türk devletlerinde, devletin ekonomik gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Tarım.B. Sanayi.C. Hayvancılık.D. Ticaret.

140. Orta Asya Türkçesinde tarım ve madenlerle ilgili birçok sözcüğün bulunması neyin kanıtıdır?

A. Yabancı dillerden etkilendiklerini.

B. Tarım yaptıklarının ve madenleri kullandıklarının.

C. Çinlilerden etkilendiklerinin.

D. Yerleşik hayata geçtiklerinin.

141. Türklerin ilk kullandıkları alfabe, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygur alfabesi.

B. Latin alfabesi.

C. Arap alfabesi.

D. Köktürk alfabesi.

142. Tarihte kitap basma tekniğini bilen ve hareketli harf sistemini bulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A. HunlarB. KöktürklerC. UygurlarD. Avrupa Hunları

143. Destanlar, eski gelenek ve görenekleri, büyük şahsiyetlerin dünya görüşlerini yansıtırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, Türklere ait bir destan değildir?

A. Oğuz Kaan DestanıB. Ergenekon DestanıC. Gılgamış destanıD. Manas Destanı

144. Türk edebiyatının ve tarihinin ilk yazılı belgeleri, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Orhun Yazıtları

B. Karabalgusun Yazıtı

C. Şine Usu Yazıtları

D. Ötüken Yazıtları

145. Orhun Yazıtları arasında adına yazıt dikilmeyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yoluğ Tekin B. TonyukukC. Kül Tekin D. Bilge Kağan

146. Orhun Yazıtlarında ' fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi'' gibi ifadeler yer almaktadır.

Bu durum Türklerde nasıl bir devlet anlayışının geliştiğinin kanıtıdır?

A. Töre DevletiB. Hukuk DevletiC. Siyasi DevletD. Sosyal Devlet

147. Orta Asya Türk Devletlerinde;

Devlet adamlarının millete hesap vermesi

Devlet ve halkın karşılıklı görevlerinin belirtilmesi

Kanın yaptığı her işin, halkın refahını sağlamaya yönelik olması

durumlarına bakılarak devlet içinde hangi anlayışın yerleşmiş olduğunun göstergesidir?

A. Özel mülkiyet B. LaiklikC. HukukD. Diktatörlük

148. Orta Asya Türk Devletlerinde hangi takvim düzenlenmiş ve kullanılmıştır?

A. On Iki Hayvanlı TakvimB. Rumi TakvimC. Hicri TakvimD. Miladi Takvim

149. Islamiyet öncesi Türk topluluklarında alimlere ( bilim adamları ) büyük önem verilmiştir. Devlet adamları, devlet yönetiminde alimlerden oluşan danışma kurumuna yer vermiştir.

Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Türkler bilime önem vermiştir

B. Bilim adamlarına daima önem vermiş ve onların fikirlerini sormuşlardır.

C. Devleti tek başına yönetmişlerdir.

D. Devlet yönetiminde başkalarının görüşlerine de önem vermişlerdir.

150. Orta Asya Türk Devletlerinde aşağıdaki sanatlardan hangisi en geç gelişmiştir?

A. Mimari eserlerin yapılması

B. Çeşitli silahlar ve at koşumları, kılıç yapımı

C. Dokumacılık ve halıcılık

D. Çeşitli süs eşyalarının yapılması

151. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun amaçları arasında yer almaz?

A. Bilimsel araştırmalar yapmak

B. Tarih kitapları yazmak

C. Türklerin tarihteki başarılarını ortaya koymak

D. Dünya tarihini araştırmak

152. Atatürk, Türk kültürünün gelişmesi ve yükselmesi yolunda tarih konusuna özel önem vermiştir.

Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Ortak yaşanmış bir tarihin, milletin oluşmasında etkin unsur olması

B. Tarihe bağlılığın, bağımsız yaşamanın da başlıca dayanağı olnması

C. Milli kültürümüzün temellerinin, milli tarihimizde yer alması

D. Tarihin çeşitli şekillerde değiştirilmesi

153. Uygurlar zamanında Çin ile ticaret önem kazanmıştır. Uygurlar, Çin den hayvan karşılığı ipek alıyor ve bunu Batı ülkelerine satıyorlardı.

Uygurlarda gelişen ticaret, aşağıdaki gelişmelerin hangisinde etkin olmamıştır?

A. Ekonomilerini gelişmesinde

B. Yönetim şeklinin değişmesinde

C. Diğer kültürlerden etkilenmesinde

D. Dini Inançlarının çeşitlenmesinde

154. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk Anayurdunu belirleyen sınırlar arasında yer almaz?

A. Altay dağlarının kuzeybatısı

B. Aral Göl'ünün çevresi

C. Tanrı Dağ'larının kuzeyi

D. Hazar Denizi'nin batısı

155. Uygurların, Karlukların ve Basmılların birleşerek ortadan kaldırdığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Avrupa Hun DevletiB. II. Köktürk Devleti C. Köktürk Devleti D. Gazneliler Devleti

156. Eski Türk Devletlerinde halkın dini inanışına göre, Gök Tanrının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Tek yaratıcıdır

B. Hükümdarları tahta çıkaran ve zafer kazandırandır

C. Can veren, yaşatan ve öldürendir

D. Sihirli bir gücü vardır

157. Eski Türklere ait mezarlarda, ölen kişinin eşyaları, atı ve koşum takımları ile gömüldüğü belirlenmiştir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ölümden sonra hayatın varlığına inanılması

B. Kişilerin vasiyet etmesi

C.Yasaların emretmesi

D. Günahtan korkulması

158. Eski Türklerde ölen kişinin mezarının üstüne, hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar, taştan insan şekilleri konurdu.

Bu taşlara aşağıdaki isimlerden hangisi verildi?

A. HeykelB. DikitC. KurbanD. Balbal

159. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk Devletlerinde gelişen el sanatları arasında yer almaz?

A. Gümüş işlemeciliği

B. Halı kilim dokumacılığı

C. Ebru sanatı

D. Çadır sanatı

160. Türklerin ilk Anayurdu üzerinde, günümüzde kurulan devletler arasında hangisi yer almaz?

A. KazakistanB. TürkmenistanC. PakistanD. Özbekistan

161. Uygurlar, Maniheizm dinini kabul etmeden önce çeşitli dinlere inanmışlardır. Aynı zamanda inanç konusunda serbest olmuşlardır.

Bu durum, Uygurların hangi özelliğini gösterir?

A. Istikrarsız olduklarını

B. Hoşgörülü olduklarını

C. Inançsız olduklarını

D. Tutucu olduklarını

162. Orta Asya Türk devletlerinde yerleşik hayata geçen ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Büyük Hun Devleti

B. Köktürk Devleti

C. Uygur Devleti

D. II. Köktürk Devleti

163. Köktürk Devleti iç çekişmeler sonucunda zayıfladı. Önce ikiye ayrıldı, ardından bir devletin egemenliği altına girdi.

Köktürkleri egemenliği altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çin B. Uygur C. Bizans D. Sasani

164. Karabalgasun Yazıtları, hangi devlet döneminde yapılmıştır?

A. Asya Hun B. Avrupa Hun C. Köktürk D. Uygurlar

165. Arap yarımadası hangi kıtanın uzantısıdır?

A. Asya B. Avrupa C. Afrika D. Amerika

166. Aşağıdakilerden hangisi Islamiyet ten önce Arap Yarımadasında kurulan bir devlet değildir?

A. Hımyeri B. Nebati C. Mina D. Urartu

167. Bedir savaşı kimler arasında, kaç yılında yapıldı?

A. Medineliler ile Suriyeliler arasında 622 de

B. Medineliler ile Mekkeliler arasında 624 ta

C. Mekkeliler ile Suriyeliler arasında 624 ta

D. Suriyeliler ile Bizanslılar arasında 622 de

168. Hz. Muhammed (S.A.V) 628 yılında Heyber Kalesini kimlerden aldı?

A. Yahudilerden B. Bizanslardan

C. Sasanilerden D. Mekkelilerden

169. Mu'te Seferi 629 da hangi devlete karşı düzenlenmiştir?

A. Bizans B. Mısır

C. Irak D. Mekkeliler

170. Kudüs hangi halife döneminde Müslümanların eline geçmiştir?

A. Hz. Ebu Bekir B. Hz. Ömer

C. Hz. Osman D. Hz. Ali

> CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ <-