Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 4.Ünite Çalışma Soruları

IV. ÜNITE (CEVAP ANAHTARINA SAYFA SONUNDAKİ EKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ)

Maden Çıkarıldığı yer Işlendiği yer

Bor Balıkesir Bandırma

Bakır Kastamonu Samsun

Krom Fethiye Antalya

Boksit Seydişehir Burdur

171.Yukarıdakilerden hangisinde madenin çıkarıldığı yer ve işlendiği yer eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A. B. Bakır C. Krom D. Boksit

172. * Kimya, lastik ve boya sanayinde, barut ve gübre yapımında, tarımsal mücadele kullanılır.

* Asmaların ve sebzelerin yapraklarında üreyen bakteriler bileşiklerle yok edilir.

Yukarıda kullanım alanı belirtilen ve ülkemizde en önemli yatakları Keçiborlu (Isparta) olan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kükürt C. Kurşun D. Boksit

173. Aşağıdakilerden hangisi metalik yer altı zenginliklerimizden biri değildir?

A. Demir B. Krom C. Volfr D. Mermer

174. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Bakır Kastamonu

B. Krom Elazığ

C. Demir Malatya

D. Taş kömürü Izmir

175. Aşağıdakilerden hangisi doğu Anadolu'da bulunmaz?

A. Krom B. Linyit C. Bor D. Bakır

176. - Akışkan haldedir

- Eczacılıkta ve elektrikli araçların yapımında kullanılır

- Başlıca yatakları Konya Sarayönü, Izmir Karaburun'dur

Yukarıdaki maden aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bor B. Kurşun C. CıD. Demir

177. 1. Bor

2. Petrol

3. Krom

4. Doğalgaz

Yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri ülkemizdeki kaynakların yetersiz olması nedeniyle büyük ölçüde ithal edilir?

A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve D. 3 ve 4

178. Yurdumuzda şeker fabrikalarının büyük bir bölümünün Iç Anadolu Bölgesi'nde Bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Şeker pancarı üretiminin çok olması

B. Ulaşımın kolay olması

C. Tüketimin fazla olması

D. Iş gücünün fazla olması

179. Aşağıda ülkemizde yetiştirilen bazı meyveler ve en çok üretiminin yapıldığı bölge eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Fındık Karadeniz B. Incir Ege

C. Kayısı Iç Anadolu D. Muz Akdeniz

180. I. Fındık

II. Üzüm

III. Elma

IV. Muz

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin yetişme alanı diğerlerine göre daha dardır?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

181. Kışların sert ve soğuk geçtiği yerlerde;

I. Zeytin

II. Buğday

III. Turunçgil

IV. Şeker Pancarı

Tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirilmesi daha zordur?

A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV

182. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için yurdumuzda belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez?

A. Fındık B. Muz C. Turunçgil D. Üzüm

183. Ülkemizde sebze üretimimizin en düşük olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Karadeniz bölgesi

B. Doğu Anadolu bölgesi

C. Güneydoğu Anadolu bölgesi

D. Iç Anadolu Bölgesi

184. Türkiye'de buğday bitkisinin Karadeniz kıyı kesiminde yetiştirilememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Toprak yapısının uygun olmaması

B. Yaz kuraklığının belirsiz olması

C. Sıcaklığın düşük olması

D. Tarım yapılacak alanların dar olması

185. Bir bölgede sanayi tesisinin kurulabilmesi için hangisi temel koşul değildir?

A. Sermaye B. Hammadde

C. Enerji D. Liman olması

186. I. Plastik

II. Seramik

III. Dokuma

IV. Makarna

Yukarıdaki sanayi kollarının hangilerinde tarımsal hammadde kullanılmaktadır?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

187. Kağıt fabrikalarının kıyı bölgelerimizde kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Enerjinin kolayca sağlanabilmesi

B. Hammaddenin kolayca temin edilebilmesi

C. Ihraç limanlarına yakın olması

D. Yer şekillerinin uygun olması

188. I. Denizli

II. Bursa

III. Istanbul

IV. Aydın

Yukarıda merkezlerde gelişen ortak sanayi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Deri B. Maden C. Tekstil D. Kimya

189.Türkiye'de endüstrinin, ticaretin ve ulaşımın en az geliştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Iç Anadolu Bölgesi

B. Karadeniz Bölgesi

C. Akdeniz Bölgesi

D. Doğu Anadolu Bölgesi

190. I. Hidroelektrik

II. Kömür

III. Jeotermal

IV. Doğalgaz

Yukarıda verilen enerji türleri ve kaynaklarından hangileri yenilenebilir özelliğe sahiptir?

A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. II ve IV

191. Daha çok ülkemize yazın gelen Avrupalı turistlere hizmet eden bir otel yatırımında bulunmak için, en uygun bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Akdeniz Bölgesi

B. Karadeniz Bölgesi

C. Iç Anadolu Bölgesi

D. Doğu Anadolu Bölgesi

192. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ya göre verginin tanımlanmasında kullanılan özelliklerden biri değildir?

A. Mali güce göre alınır

B. Bir yükümlülüktür

C. Kamu giderleri için kullanılır

D. Yılda bir kez alınır

193. Ülkemizde aynı zamanda ekilen tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi batıdan doğuya gidildikçe uzar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin farklı olmasıyla

B. Doğuya doğru sıcaklığın azalmasıyla

C. Doğuya doğru toprak çeşidinin farklılaşmasıyla

D. Birim alandan alınan verimin azalmasıyla

194. Ülkemizdeki sanayinin özelliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Sanayide çalışanların sayısı tarımda çalışanların sayısından azdır

B. Sanayide elde edilen gelir tarımdan fazladır

C. Sanayi ihracatımızda elde ettiğimiz gelir tarımdan azdır

D. Sanayi kuruluşlarımızın büyük bölümü batı bölgelerimizde toplanmıştır

195. I. Ithalatımızın en önemli bölümünü ham petrol oluşturur

II. Ithalatımız ihracatımızdan fazladır

III. Sadece sanayi ürünleri ithal ederiz

IV. Ithalatımız giderek azalmaktadır

Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A. I ve II

B. I ve IV

C. II ve III

D. III ve IV

196. Ülkemizin vergi sisteminde birçok vergi çeşidi vardır.

I. Katma değer vergisi

II. Motorlu taşıtlar vergisi

III. Gelir vergisi

IV. Kurumlar vergisi

Bunlardan hangilerinin devlete getirdikleri gelir açısından en önemli oldukları söylenebilir?

A. I ve II

B. I ve IV

C. II ve III

D. III ve IV

197. Vergi devletin giderlerini karşılamak amacıyla kişilerin gelir ve mallarından aldığı paradır.

Aşağıdakilerden hangisi vergi toplanması ile ilgili doğru bir bilgidir?

A. Devlet kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranını vergilendirir

B. Ülkede yaşayan herkesten gelir durumuna bakılmaksızın aynı oranda vergi alınır

C. Vergi toplama zamanını önceden bildirmeden gelişigüzel zamanda vergi toplar

D. Ödenecek vergi oranlarını vatandaşlar belirler

198. Devlet giderlerinin büyük bir kısmını vergiler yoluyla halktan temin eder.

Hangisi devletin vergi toplayarak kaynak yaratığı temel hizmetlerden değildir?

A. Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi

B. Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi

C. Yol, köprü, baraj yapılması

D. Vatandaşlara işyeri açma belgesi verilmesi

199. Aşağıdakilerden hangisini ülke kaynaklarının yanlış kullanımına örnek verilebilir?

A. Fabrikalar kurmak

B. Hastaneler açmak

C. Okullar yapmak

D. Gecekondu yapımına izin vermek

200. Meslek sahibi olmanın birey açısından önemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

A. Meslek sahibi her birey bir devlet kuruluşunda çalışmak zorundadır

B. Her meslek sahibi birey 65 yaşına kadar çalışmak zorundadır

C. Bireyler meslekleri sayesinde geçimlerini sağlayabilirler

D. Meslek sahibi olmak için üniversiteye gitmek zorunludur

201. Bir toplumda meslek sahibi, nitelikli elemanların artması, toplumsal gelişmenin de artmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanların toplumsal gelişmeye sağlayacağı katkılardan biri olamaz?

A. Yeniliklere açık olmaları kalkınmaya katkı sağlar

B. Çok para kazanarak sadece kendi geleceklerini güvenceye alırlar

C. Ustaca çalıştıkları için üretimin artmasına katkı sağlar

D. Israfı önleyerek ülke ekonomisine katkıları olur

202. I. Kağıt

II. Deri

III. Tekstil

IV. Otomobil

Hangileri ihracat ürünlerimizden değildir?

A. Yalnız I

B. Yalnız IV

C. I ve II

D. III ve IV

203. I. Samsun

II. Iskenderun

III. Zonguldak

IV. Izmir

Hangisi Türkiye'nin en büyük ihracat limanıdır?

A. I

B. II

C. III

D. IV

204. Aşağıda bazı madenler ve üretildikleri yerler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Demir Divriği

B. Bor Ankara

C. Krom Fethiye

D. Boksit Akseki

205. Aşağıdaki madenlerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılamaz?

A. Petrol

B. Krom

C. Linyit

D. Taş kömürü

206. Türkiye'de tarımsal üretimle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Ülkemizde zeytin Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yetiştirilir

B. Fındık sadece Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir

C. Buğday en çok Iç Anadolu'da yetiştirilir

D. Muz sadece Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir

207. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sadece Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir?

A. Fındık B. Mısır C. Tütün D. Çay

208. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?

A. Ege Bölgesi

B. Akdeniz Bölgesi

C. Doğu Anadolu Bölgesi

D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

209. I. Fındık

II. Çay

III. Kayısı

IV. Pirinç

Hangileri Türkiye'nin dışarı sattığı tarım ürünleri arasında yer almaz?

A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV

210. Haksızlığa uğramış kişiler haklarını aramak için benim mesleğimdeki insanlardan yardım isterler.

Bahsedilen meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mimar B. Mühendis C. Doktor D. Avukat

211. Cumhuriyet döneminin en büyük projesi olarak nitelendirilen GAP birçok alanda katkı sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu katkılara örnek değildir?

A. Elektrik üretimi

B. Iş imkanları

C. Ulaşım kolaylığı

D. Sosyal ve kültürel gelişme

212. Aşağıdakilerden hangisi bir madenin çıkarılması için gerekli olan ilk şarttır?

A. Kullanım alanının çok çeşitli olması

B. Ihracata yönelik olması

C. Rezervinin yeterli olması

D. Enerji kaynağı olarak kullanılması

213. En çok Divriği ve Hekimhan'da çıkarılır

Ağır sanayide kullanılır

Karabük ve Ereğli'de işlenir

Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

A. Demir B. Krom C. Bakır D. Manganez

214. Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin hidroelektrik üretiminde birinci sıradadır.

Aşağıdakilerden hangisinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin bu özelliği kazanmasında etkili olduğu söylenebilir?

A. Bölgede ulaşım imkanlarının gelişmiş olması

B. Bölgenin yüzey şekillerinin yüksek ve engebeli olması

C. Konumu itibarı ile en güvenilir bölge olması

D. Enerji nakil hatlarının en çok bu bölgede bulunması

215. I. Kömür

II. Petrol

III. Jeotermal

IV. Doğal gaz

Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileri yenilenemeyen kaynaklardır?

A. Yalnız I B. Yalnız III C. I, II ve III D. I, II ve IV

216. Aşağıda ülkemizde çıkarılan bazı madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Bor Kütahya

B. Boksit Kastamonu

C. Demir Sivas

D. Bakır Elazığ

217. Aşağıda verilen göllerden hangisi ülkemize soda üretimi konusunda katkıda bulunur?

A. Tuz Gölü B. Iznik Gölü

C. Van gölü D. Eğridir Gölü

218. Aşağıdakilerden hangisi Elazığ ve çevresinde çıkartılıp yine burada işlenen bir madendir?

A. Demir B. Krom C. Uranyum D. Manganez

219. Aşağıdakilerden hangisi yer altı kaynaklarımızdan olan cıvaya ait bir özellik değildir?

A. Sıvı halde bulunan tek yeraltı kaynağıdır.

B. Eczacılıkta kullanılan bir madendir.

C. Konya ve Niğde çevresinde çıkarılır.

D. Isınmada kullanılan en önemli kaynaktır.

220. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesine ait bir özellik değildir?

A. Ülkemiz orman bakımından en zengin bölgesidir.

B. Dört mevsim yağış alan bir bölgedir.

C. Yaz turizminin en gelişmiş olduğu bölgedir.

D. Kıyı kesimleri ile iç kesimleri arasında iklim özellikleri değişir.

221. Marmara bölgesinde tarım ürünleri ve bitki örtüsü en çok çeşitlendiği bölgedir buna göre hangisi bu durumun görülmesinde etkili olmuştur?

A. Yeryüzü şekillerinin sade olması

B. Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

C. Sanayileşmenin gelişmiş olması

D. Üç farklı iklimin görülmesi

222. I. Kışları çok soğuk karasal iklim görülür

II. Daha çok buğday tarımı yapılır

III. Geniş ve düz ovalarla kaplıdır

IV. Yaz kuraklıklarının en fazla hissedildiği bölgedir

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğu Anadolu bölgesine aittir?

A. I B. I ve II C. II ve III D. III ve IV

223.Ülkemizin tarım ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurulduğunda Alper Bey ve arkadaşının fabrikalarını aşağıdaki bölgelerden hangisine kurmaları gerekir?

A. Iç Anadolu bölgesi B. Akdeniz bölgesi

C. Karadeniz bölgesi D. Doğu Anadolu bölgesi

224. Aşağıdakilerin hangisinde bor minarelinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?

A. Roket yakıtı B. Cam

C. Lehim D. Elektrikli ürünler

225. I. Dalga enerjisi

II. Jeotermal enerji

III. Hidroelektrik enerjisi

IV. Rüzgar enerjisi

Yukarıdaki yenilenebilir enerjilerden hangi ikisi ülkemizde daha az kullanılmaktadır?

A. I B. II

C. III D. IV

226. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler arasında sayılmaz?

A. Üzüm B. Zeytin C. Muz D. Tütün

227. Maden ve su kaynakları bakımından zengin bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Marmara Bölgesi B. Doğu Anadolu Bölgesi

C. Iç Anadolu Bölgesi D. Ege Bölgesi

228. Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaştan vergi alma sebepleri arasında değildir?

A. Kamu düzenini sağlamak

B. Halkın huzur ve refahını temin etmek

C. Yatırımlar yapmak

D. Çalışanlarının maaşını vermek

229. Ülkemiz ormanlarının yarısının Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bulunması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A. Nem oranı B. Toprak çeşidi

C. Dağların uzanış şekli D. Bol yağı alması

230.

A. Tarımsal faaliyet B. Maden arama

C. Balıkçılık D. Hayvancılık

> CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ <-