Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 5. Ünite Çalışma Soruları

V.ÜNITE (CEVAP ANAHTARI İÇİN SAYFA SONUNDAKİ EKİ TIKLAYINIZ)

231. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın Yoğun nüfuslanmış Olmasının temel nedeni hangisidir?

A. Hammadde kaynaklarının fazla olması

b.Tarım alanlarının geliştiği

C. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması

D. Iklim koşullarının elverişli olması

232. I. Japonya

II. Hindistan

III. Almanya

IV. Brezilya

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde nüfusun dağılışında doğa koşulların fazla etkili olmadığı söylenebilir?

A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV

233. Kazakistan ve Türkmenistan'ın doğal koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin bu ülkelerde gelişmesi beklenemez?

A. Demir Çelik B.Gıda sanayi

C. Tekstil sanayi D. Kağıt sanayi

234. Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın ekonomik koşuları düşünüldüğünde Türkiye'nin Kırgızistan'a aşağıdaki ürünlerden hangisinin ihracatını yapması beklenemez?

A. Otomobil B. Makine ve Cihazlar

C. Pamuk ve Ipek D. Elektronik ürünler

235. I. Kazakistan

II. Özbekistan

III. Türkmenistan

IV. Azerbaycan

Yukarıdaki ülkelerden hangileri Kırgızistan'ın sınır komşusu değildir?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

236. I. Azerbaycan

II. Özbekistan

III. Kırgızistan

IV. Türkmenistan

Hangilerinin Hazar Denizine kıyısı vardır?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

237. Orta Asya'da aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yerleştirilmez?

A. Çay B. Pamuk C. Buğday D. Tütün

238. Aşağıdaki Türk cumhuriyetlerinden Hangisi bir Kafkas ülkesidir?

A. Özbekistan B. KırgızistanC. Azerbaycan D. Kazakistan

239. Aşağıdakilerden hangisi orta Asya'da Yaşayan Türk topluluklarından biri değildir?

A. Kazaklar B. AzerilerC. Kırgız D. Özbekler

240. I. Suriye

II. Iran

III. Yunanistan

IV. Irak

Yukarıdaki komşularımızdan hangileri ile hem kara, hem de deniz sınırlarına sahibiz?

A. I ve III B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

241. Aşağıdaki ürünlerden hangisini Kazakistan'a ihraç etmemiz beklenmez?

A. Otomobil B. Ilaç C. Bisküvi D. Kömür

242. I. Türkmenistan

II. Özbekistan

III. Kırgızistan

IV. Kazakistan

Yukarıdakilerden hangisinin Hazar denizine kıyısı yoktur?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

243. Türkmenistan ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış?

A. Karasal iklim görülür.

B. Bitki örtüsü seyrektir

C. Yüzey görünümleri sadedir

D. Yaz mevsiminde şiddetli kuraklık yaşanmaktadır

244. Ülkenin kuzeyinde geçen ana fay kuşakları boyunca yer yer sıcak su kaynakları çıkar ve zaman zaman depremler meydana gelir. Burada suları ılık olan Issık Gölü vardır.

Yukarıda özellikleri belirtilen ülke hangisidir?

A. Özbekistan B. Azerbaycan

C. Kırgızistan D. Kazakistan

245. Türkiye'de en zengin bor minerali yataklarının bulunduğu merkezler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A. Elazığ Malatya Izmir

B. Kayseri Ankara Eskişehir

C. Kütahya Eskişehir Balıkesir

D. Adapazarı Bilecik bursa

246. Türkiye'nin içinde bulunduğu orta kuşakta aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin görülmesi beklenemez?

A. Akdeniz B. Savan C. Okyanus D. Bozkır

247. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gidildiğinde sıcaklık düşer.

Bu durumun temel nedeni hangisidir?

A. Yükseltinin artması

B. Yağışların azalması

C. Bitki örtüsünün değişmesi

D. Dağların uzanış yönünden değişmesi

248. Yaz mevsiminde Izmir'den Erzurum'a giden bir kişi aşağıdaki özelliklerden hangisine rastlayamaz?

A. Yükselti artar

B. Sıcaklık azalır

C. Doğal bitki örtüsü değişir

D. Güneşli geçen gün sayısı artar

249. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran etkenlerden biri değildir?

A. Kutuplar B. Dağlar

C. Çöller D. Vadiler

250. Yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklık isteyen bir tarım ürünü aşağıdaki merkezlerin hangisinde yetiştirilebilir?

A. Rize B. Diyarbakır C. Sivas D. Kars

251. Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye doğru gidildiğinde sıcaklık azalır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yükselti B. Enlem C. Bitki örtüsü d . Boylam

252. Yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklık isteyen bir tarım ürünü aşağıdaki merkezlerden hangisinde yetiştirilebilir?

A. Rize B. Diyarbakır C. Sivas D. Kars

253. I. Ekvatoral iklim

II. Akdeniz iklimi

III. Karasal iklim

IV. Okyanusal iklim

Yukarıda belirtilen iklim tiplerinden hangilerinde belirgin bir kurak dönem yoktur?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

254. Aşağıdaki kıtalardan hangisi tamamen kuzey Yarımküre'de yer alır?

A. Avrupa B. Afrika

C. Amerika D. Avustralya

255. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin Hint Okyanusu ile kıyısı yoktur?

A. Afrika B. Asya

C. Amerika D. Avustralya

256. Aşağıdakilerden hangisinde nüfusun dağılışı farklı bir nedene dayanmaktadır?

A. ABD B. Endonezya

C. Almanya D. Ingiltere

257. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ithalatında ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkedir?

A. Almanya B. Italya

C. Ingiltere D. Fransa

258. Aşağıdaki bölgelerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir?

A. Marmara Bölgesi

B. Iç Anadolu Bölgesi

C. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D. Doğu Anadolu Bölgesi

259. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğunun temelinde sanayileşme bulunur?

A. Almanya B. Türkiye C. Kırgızistan D. Mısır

260. Aşağıdaki verilen dünyada nüfusun dağılışı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu Kuzey Yarımkürede yaşamaktadır.

B. Afrika kıtası nüfus yoğunluğunun en fazla görüldüğü kıtadır.

C. Iklim dünya nüfusunun dağılışında etkili olan önemli bir faktördür.

D. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu ortalama yükselti 2.000 metrenin altında olan yerlerde bulunur.

261. Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasında nüfus yoğunluğunun artmasına neden olan gelişmedir?

A. Sanayi inkılabı

B. Rönesans

C. Coğrafi keşifler

D. Kavimler göçü

262. I. Kutup iklimi

II. Muson iklimi

III. Akdeniz iklimi

IV. Çöl iklimi

Yukarıda verilen iklim çeşitlerinden hangilerinin görüldüğü yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. II ve IV

263. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın güneyinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili değildir?

A. Yeryüzü şekillerinin sade olması

B. Iklimin yaşamaya elverişli olması

C. Sanayinin gelişmiş olması

D. Su kaynaklarının yetersiz olması

264. Aşağıdaki yerlerin hangisinde seyrek nüfuslanmasında aşırı sıcakların ve nemin etkisi bulunur?

A. Çöllerde B. Kutuplarda C. Orta Asya'da D. Ekvator çevresinde

265. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin bir ürünü ithal ya da ihraç etmesindeki en önemli etkendir?

A. Ürünün kalitesi

B. Üretimde kullanılan madenler

C. Ülke ihtiyacını karşılayıp karşılayamaması

D. Ürünün nerelerde kullanıldığı

266. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmiş ülkeler arasında olduğunu gösterir?

A. Ithal ettiği ürünlerin sanayi ürünleri olması

B. Ihraç ettiği ürünlerin sanayi ürünleri olması

C. Tarımın en önemli geçim kaynağı olması

D. Iklim şartlarının yaşamaya elverişli olması

267. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hazır giyim alanında ihracat yapmasını sağlayan tarım ürünüdür?

A. Buğday B. Pamuk C. Zeytin D.Turunçgiller

268. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin dış ticaretinde diğerlerinden daha çok paya sahiptir?

A. Italya B. ABD C. Rusya D. Almanya

269. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünler arasında yer almaz?

A. Bor B. Tütün C. Hazır giyim D. Mısır

270. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış politikasını belirleyen temel ilkedir?

A. Milli güce dayanmak

B. Milli bağımsızlığı korumak

C. Devletlerarası eşitlik

D. Gerçekçilik

271. Aşağıda verilen Türk Cumhuriyetleri ve Türk Cumhuriyetlerinin başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Azerbaycan Bakü

B. Kırgızistan Lefkoşa

C. Kazakistan Astana

D. Özbekistan Taşkent

272. Dünyadaki nüfus dağılışını etkileyen etmenlerden diğerlerine göre en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğal güzellikler

B. Su kaynakları

C. Siyasi ve tarihi nedenler

D. Bitki örtüsü

273. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri değildir?

A. Güney Aysa

B. Kutup bölgeleri

C. Ekvator ve çevresi

D. Amazon havzası

274. Aşağıdakilerden hangisinin ihracatında pazara yakınlık önem taşımaz?

A. Süt ürünleri

B. Otomotiv

C. Hayvan ürünleri

D. Konserve

275. Aşağıdaki kıtaların hangisinde yerleşik hayatın olduğu söylenemez?

A. Afrika B. Antarktika C. Amerika D. Asya

276. Muson Asyasına benzerlik gösteren bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğu Karadeniz B. Erzurum Kars

C. Adana ve çevresi D. Çatalca - Kocaeli

277. Dünyamızdaki insanların bire yeri yerleşim alanı olarak seçmelerinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bitki örtüsü

B. Iklim özellikleri

C. Kültürel bağlar

D. Tarihi zenginlik

278. Hindistan'ın yoğun nüfuslu olmasının temel nedeni hangisi olamaz?

A. Geniş verimli topraklar

B. Sosyal dokusunun güçlü olması

C. Uygun iklim koşulları

D. Iş olanakları

279. I. Aşırı sıcak

II. Çok soğuk

III. Az yağış

IV. Aşırı yağış

Amazon havzasının seyrek nüfuslu olmasının nedeni yukarıdakilerden hangisidir?

A. I ve II B. I ve IV

C. II ve III D. III ve IV

280. Aynı bölgede yaşayan insanların ekonomik uğraşları farklı olabilir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Niteliksiz insan gücü

B. Doğal kaynaklar

C. Toprak özellikleri

D. Devlet politikaları

281. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynaklarından biri değildir?

A. Bakır B. Bor C. Krom D. Elmas

282. Doğanın dengesini bozarak, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Hava kirliliği B. Çoğalan ormanlar

C. Küresel ısınma D. Katı ve sıvı atıklar

283. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri ile ortak özelliklerimiz arasında değildir?

A. Tarihi ortaklık B. Kültürel ortaklık

C. Dil, din ortaklığı D. Ekonomik ortaklık

284. Avrupa'nın, özellikle Batı Avrupa'nın yoğun nüfuslu olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A. Sanayi B. Buzullar C. Çöller D. Doğal Güzellikleri

285. I. Tarım

II. Hayvancılık

III. Ticaret ve Turizm

IV. Petrol ve ürünleri

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizin ekonomisinde önemli yer tutar?

A. I ve II B. II ve III C. I, II ve III D. I, II ve IV

286. Finlandiya'da kağıt ve orman ürünleri sanayinin gelişmiş olmasının en önemli nedeni nedir?

A. Kalifiye eleman sayısının çok olması

B. Ormanlarının geniş yer kaplaması

C. Kaliteli ve ucuz üretim yapması

D. Talep görmesi

287. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın otomotiv sektöründe öne çıkmasını sağlayan nedenlerden biri değildir?

A. Hammadde kaynaklarının bol olması

B. Ürünlerinin dayanıklı ve kaliteli olması

C. Nitelikli iş gücünün çok olması

D. Pazara yakın olması

288. Ülkemizin dünya üzerindeki yerini ifade etmek isteyen biri aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?

A. 36 derece KuzeyB. 24 derece GüneyC. 26 derece BatıD. 45 derece Batı

289. Türk dünyasının ilk ortak devlet üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi hangi Türk Cumhuriyetindedir

A. KKTC B. KazakistanC. Kırgızistan D. Özbekistan

290. Kuşların en önemli göç yollarından biri olan ve 187 kuş türünün barındığı Seyfe gölü tamamen kurudu. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bölgenin az yağış alması

B. Kuşların suyu tüketmesi

C. Yanlış yapılan uygulamalar

D.Yeterince tanıtılmaması

291. Aşağıda verilen ürünlerin hangisi dünyada en geniş ekim alanına sahiptir?

A. Ayçiçeği B. Buğday C. şeker pancarı D. Mısır

292. Japonya nüfus bakımından yoğun bir ülkedir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi

B. Iklim şartları

C. Tarımsal faaliyetler

D. Ulaşım olanakları

293. Dünyamızda önemli bir sorun olan çölleşmenin nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A. Erozyon

B. Orman alanlarının azalması

C. Meraların amaç dışı kullanımı

D. Biyolojik ( ekolojik ) tarım

294. Ülkelerin yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duydukları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Olimpiyatlar

B. Çevre sorunları ve doğal afetler

C. Uluslararası organizasyonlar

D. Spor müsabakaları

295. Doğal afetler sonucunda toplumdaki bireyler arasında gözlenen davranışlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yardımlaşma davranışı gelişir

B. Ailedeki bireyler birbirinden uzaklaşır

C. Toplumsal işbölümü artar

D. Çocukların bakımına özen gösterilir

296. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açan etkenlerden biri değildir?

A. Egzos gazları

B. Sanayi atıkları

C. Sis

D. Evsel atıklar

297. I. Güneş

II. Kömür

III. Petrol

IV. Su

Yukarıdakilerin hangilerinden enerji üretilmesi çevre sorunlarına yol açmaz?

A. I ve III B. I ve IV C. II ve III D. II ve IV

298. Türkiye ile Kazakistan arasında ticaret gelişmiştir.

Aşağıdaki ticari mallardan hangisini Türkiye'nin Kazakistan'dan ithal etmesi beklenemez?

A. Tekstil B. Bakır C. Ham deri D. Demir çelik

299. Özbekistan kurak ve karasal iklime sahiptir. Kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır. Ortalama yağış miktarı 200 mm kadardır.

Buna göre, Özbekistan'da aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi daha zordur?

A. Pamuk B. Tütün C. Buğday D. Zeytin

300. Ormanların yok edilmesi, insanlığın geleceğini tehdit eden önemli bir çevre sorunudur.

Aşağıdakilerden hangisi benzer bir çevre sorunu olarak tanımlanabilir?

A. Iletişim araçlarının gelişimi

B. Su kaynaklarının kirletilmesi

C. Depremlerin meydana gelmesi

D. Volkanik patlamalar

> CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ <-