Sosyal Bilgiler 7. sınıf 1. ünite çalışma kağıdı

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF DERS NOTU

İLETİŞİM NEDİR?

İLETİŞİM: İnsanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim” denir.

İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.

Etkili İletişim Becerileri
Kendini tanımak
Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
Hoşgörülü ve önyargısız olmak
Eleştirilere karşı açık olmak
Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
Göz teması kurar.
Son sözü söylemek için çabalamaz.
Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

İletişimde Yapılan Hatalar

- Emir vermek - Tehdit etmek

- Uyarmak - Konuyu saptırmak

- İsim takmak - Sınamak

- Öğüt vermek - Eleştirmek

- Yargılamak - Nutuk çekmek

- Suçlamak - Alay etmek

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.

Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.

Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
İnsan haklarına saygılı olunmasına
Yurt ve Dünya barışının korunmasına
Demokrasinin gelişmesine
İnsanların eğlenmelerine
İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.

İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.

TEMEL HAKLARIMIZ

Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
Kişi dokunulmazlığı
Kişi hürriyeti ve güvenliği
Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Din ve vicdan hürriyeti
Düşünce ve kanaat hürriyeti
Bilim ve sanat hürriyeti
Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
Mülkiyet hakkı
Hak arama hürriyeti
Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Ailenin korunması
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
Çalışma ile ilgili haklar
Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
Ücrette adalet sağlanması
Sağlık, çevre ve konut hakkı
Gençliğin korunması ve spor hakkı
Sosyal güvenlik hakları
Tüketici hakları
Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar ve Ödevler
Türk vatandaşlığı
Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
Kamu hizmetine girme hakkı
Dilekçe hakkı

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu): Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine, TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.

Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem

4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.

10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)

6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.

7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.

1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun

1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.

6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.

Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.

1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.