İngilizce 8. Sınıf Ünite Kelimeleri ve Anlmları

UNIT 1 (FRIENDSHIP)

Funny nedir *** eğlenceli
Rude *** kaba
Polite *** kibar
Stingy ***cimri
helpful ***yardımsever
Generous *** cömert
Friendly *** arkadaş canlısı
Trustworthy ***güvenilir
Honest ***dürüst
Have a good sense of humour
(İyi bir espiri anlayışına sahip)
Supportive *** destekleyici
Sensitive ***duyarlı
Reliable ***güvenilir
Nice ne demektir***; güzel, hoş
Sincere ne demektir*** samimi
Short ne demektir*** kısa
Tall ne demek*** uzun
Anxious *** gergin
Thankful anlamı nedir *** minnettar
Angry *** kızgın
Worried *** endişeli
Hardworking *** çalışkan
Lazy *** tembel
Kind *** iyi kalpli
Understanding *** anlayışlı
Crazy*** çılgın
Cheerful***neşeli
Medium-height***orta boylu
Slim***ince
Plumb***şişman
Good at *** bir şeyde iyi olma
Bad at *** bir şeyde kötü olma
Friendship*** arkadaşlık
Tell the truth*** doğruları söylemek
Encouragement*** cesaret

UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS)

Realistic *** gerçekçi
Logical *** mantıklı
İntuitive *** içgüdüsel
Analytical***çözümsel
Verbal***sözel
Boring *** sıkıcı
Slow *** yavaş
Quick ***hızlı
Silent ***sessiz
Loud *** ses olarak yüksek
Close*** yakın
Active*** aktif
Quiet*** sessiz
Independent*** bağımsız
Careful *** dikkatli
İndependent *** bağımsız
Serious *** ciddi
Regular *** düzenli
Sensitive *** duyarlı,hassas
Interpersonal Inteligence *** kişisel zeka
Musical Inteligence*** müzikal zeka
Visual Inteligence*** görsel zeka
Verbal Linguistic Inteligence*** sözel zeka
Kinaesthetic Inteligence*** bedensel zeka Mathematical Inteligence*** matematiksel
Intrapersonal I. *** içe dönük zeka
pair work*** eşli çalışma
group work*** grup çalışması
taking note*** not alma

UNIT 3 (IMPROVING ONE’S LOOK)

Pretty *** hoş, güzel (oldukça)
Bored *** sıkılmış
Polite *** kibar, nazik
Excited *** heyecanlanmış
Surprised *** şaşırmış
Clever *** zeki, akıllı
Talkative *** konuşkan
Emotion*** duygu
Personal quality*** kişisel özellik
Physical appearance*** fiziksel görünüş
Smooth *** pürüzsüz, düzgün
Junk food *** abur cubur
Get rid of *** bir şeyden kurtulmak
Acne*** sivilce
Make-up***makyaj yapma
Scrub*** sıkmak(sivilce)
Rinse*** durulamak
Firstly*** ilk olarak
Secondly*** ikinci olarak
Also*** ayrıca
Then*** sonra
Hand care product***el bakım kremi
Skin care product*** cilt bakım kremi
Hair care product*** saç bakım ürünü
Body care product*** vücut bakım ürünü
Comb*** saç fırçası
Nail clipper*** tırnak makası
Acne gel*** sivilce jeli
Hand cream*** el kremi
Shower gel*** duş jeli
Body lotion*** vücut losyonu
TOO SHORT (too + sıfat) (anlam olumsuz)
TALL ENOUGH (sıfat + enough) ( olumlu)

UNIT 4 (DREAMS)

Believe *** inanmak
Daydream*** hayal etmek
Amusement park*** lunapark
Balance*** denge
Enemy*** düşman
Busy *** meşgul, yoğun
Freedom *** özgürlük
comfortable *** rahat, komforlu
relaxed *** rahat, sakin
tired *** yorgun
sleepy *** uykusuz
huge *** büyük, kocaman
stressful*** stresli
power*** güç
monster*** canavar
chase*** takip etmek
that’s incredible bu inanılmaz
you’re joking*** şaka yapıyorsun
that’s interesting*** bu ilginç
While + past continuous, past simple veya
Past continuous
When + past simple, past continuous

UNIT 5 (ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC)

Victory Day *** Zafer Bayramı
Republic Day *** Cumhuriyet Bayramı
National Sovereignty and Children’s Day*** Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Youths and Sports Day*** Gençlik ve Spor Bayramı
Turkish Grand National Assembly*** Türkiye Büyük Millet Meclisi
Amasya Circular*** Amasya Görüşmesi
Father of Turks*** Türkler’in Babası
Turkish Republic *** Türkiye Cumhuriyeti
Turkish State*** Türk Devleti
Independence War *** Kurtuluş Savaşı
President *** cumhurbaşkanı
Military*** askeri
Ottoman Empire*** Osmanlı İmparatorluğu
force*** güç, zorla ele geçirmek
Found *** kurmak
Founder *** kurucu
War *** savaş
Peace *** barış
Fight *** kavga etmek
Die *** ölmek
Attack *** saldırmak
Enemy *** düşman
Commander *** komutan
Justice *** adalet
Independence *** bağımsızlık
Occupying powers*** işgal güçleri
pressurize*** baskı yapmak
sign*** imzalamak
treaty*** anlaşma
defeat*** yenilmek
spread*** yayılmak
veteran*** gazi
And *** VE (birbirine parallel iki ifade arasında)
But *** FAKAT (birbirine zıt iki ifade arasında)
Because *** ÇÜNKÜ (neden belirtir.)

UNIT 6 ( DETEVTIVE STORIES)

Appear***görünmek
Disappear***gözden kaybolmak
innocent***masum
guilty***suçlu
wealthy***zengin
poor***fakir
single***tek
several***birçok
usual***sıradan
unusual***sıradışı
valueless***değersiz
valuable***değerli
daring***cüretkar
finger print***parmak izi
foot print***ayak izi
tooth impressiom***diş izi
suspect***şüpheli
on loan***ödünç
insurance***sigorta
lay a trap***tuzak kurmak
treasure chest***define sandığı
in spite of***rağmen
exhibit***sergi
interested in***ilgili olmak
necklace***kolye
possible***muhtemel,olas
security***güvenlik
thief***hırsız
burglar***hırsız
crime***suç

UNIT 7 (PERSONAL EXPERIENCE)

talented***yetenekli
ambitious***hırslı
succesful***başarılı
give up***bırakmak (bir alışkanlığı mesela)
record***kayıt
experience***deneyim
top***zirve
summit***zirve
charming***büyüleyici
unfortunately***malesef
fornunately***ne şans, çok şükür
manage to***başarmak
achieve***başarmak
succeed in*** başarmak
fail***başaramamak
entire***tam,bütün
whole***tam,bütün
worth***değer,kıymet
envy***kıskanmak
opportunity***fırsat
make sth come true***gerçekleştirmek
wear***giymek
meet***tanışmak,karşılaşmak
kilt***İskoç eteği
hospitable***misafirperver

UNIT 8 ( COOPERATION IN THE FAMILY)

cooperation***;işbirliği
errand***;ayak işi
Make bed***yatak yapmak
Tidy room***;odayı toplamak
Make breakfast/dinner***;kahvaltıyı vs. hazırlamak
Take the dog for a walk***;köpeği yürüyüşe çıkarmak
Do the washing up***;bulaşıkları yıkamak
Do the shopping***;alışveriş yapmak
Pay the bills***8594;faturaları ödemek
Feed the family pet***8594;evcil hayvanı beslemek
Put the rubbish out***8594;çöpleri dışarıya çıkarmak
Take the dress to the dry cleaner***8594;elbiseleri kuru temizleyyiciye götürmek
Spend time***;zaman harcamak
Get ready***;hazır olmak
Get better***;iyileşmek
Get anxious***;gerginleşmek
Get late***;geç olmak
Get together***;birlikte olmak
promise***;söz vermek
sort out***;sınıflandırmak,ayırmak
do errands***;ayak işleri yapmak

UNIT 9 (SUCCESS STORIES)

scientist***;bilimadamı
geologist***;jeolog
philosopher***;filozof
neuroscientist***;nörolog
accomplishment***;başarı
research***;araştırma
internationally***;uluslararası
prestigious***;saygın,prestijli
made up my mind***;ne yapacağına karar verme
familiar with***;tanıdık
guess***;tahmin etmek
memory***;hafıza
attention***;dikkat
emotional inteligence***;duygusal zeka
brain-based learning***;beyne dayalı öğrenme
fundamental to***;önemli
effective learning***;etkili öğrenme
suppress***;bastırmak, duygularını gizlemek
fear***;korku
anger***;öfke, kızgınlık
disgust***;tiksinme
surprise***şaşkınlık
happiness***;mutluluk
empathy***;empati
conflict***;fikir ayrılığı
productive***;üretici, yaratıcı
publish***;basmak
self-awareness***;kişisel farkındalık
mental function***;zihinsel fonksiyon

UNIT 10 ( READING FOR ENTERTAINMENT)

entertainment***eğlence
sad***üzgün
frightening***korkutucu
romantic***romantic
die of***hastalıktan ölmek
get out of***kurtulmak
get married***evlenmek
well-known***tanınmış
scholarship***burs
stepsister***üvey kardeş
invitation***davet
attend***katılmak
fall in love with***aşık olmak
accept***kabul etmek
offer***teklif
counselor***danışman
advice***öğüt
decision***karar
relationship***ilişki
progress***ilerlemek
career***kariyer
weigh***ölçüp tarmak
college***kolej
improvement***gelişme
development***gelişme
wood cutter***odun kesici, oduncu
stepmother***üvey anne
wicth***cadı
take care of***bakmak, ilgilenmek
pebble***çakıltaşı
crumbs of bread***ekmek kırıntısı
go back***geri gitmek
run away***kaçmak

UNIT 11 (PERSONAL GOALS)

goal***amaç
hope***umut
outcome***sonuç
career***kariyer
marriage***evlilik
education***eğitim
ambition***hırs
wish***istek, arzu
desire***istek, arzu
percantage***yüzde (%)
generation***nesil
teenager***gençler
nearly half***neredeyse yarısı
scarcely***neredeyse hiç
own***kendi
business***iş
secure job***güvenli meslek
take risk***risk almak
confidence***güven
key***anahtar
abroad***yurtdışı
respect***saygı duymak
esteem***itibar, saygı
traditional family***geleneksel aile
predict***tahmin etmek
main***;ana, esas
mission***ideal, amaç
goodwill***temiz kalplilik
arrogant***kibirli
set out***yola çıkmak, girişmek
fund***sermaye, ödenek
focus on***bir noktada toplamak

UNIT 12 (PERSONALITY TYPES)

strength***güç
weakness***güçsüzlük
formal***resmi
informal***resmi olmayan
easygoing***uysal
flexible***yumuşak başlı, değişken
upset***üzgün
miss small details***küçük ayrıntıları kaçırmak
candidate***aday
customer service***müşteri servisi
get stressed***streslenmek
concentrate***konsatre olmak
focused***odaklanmış
irresponsible***sorumsuz
responsible***sorumlu
unimaginative***yaratıcı olmayan
imaginative***yaratıcı
honest***dürüst
dishonest***dürüst olmayan, karaktersiz
threat***tehlike, tehdit
capable***yetenekli
get on with***geçinmek, anlaşmak
willingness***isteklilik
lack of*** -siz, -sız eki
belief***inanç
tend to***eğilimi olmak
terrified***dehşete düşmek
major***büyük
misunderstand***yanlış anlamak
morale***moral
motivation***motivasyon
mistake***hata
gain***kazanmak
punctual***dakik
tactful***ince ruhlu, düşünceli
neat***zarif
organised***planlı
sociable***sosyal
adaptable***uyumlu
outgoing***içi dışı bir, açık yürekli
disciplined***disiplinli
practical***pratik

UNIT 13 (LANGUAGE LEARNING)

modest***mütevazi
objective***tarafsız
point of view***açısından
language***dil
Communicate with***iletişim kurmak
Native speaker***anadili konuşan kişi
strategy***strateji
develop***geliştirmek
culture***kültür
custom***gelenek
find out***öğrenmek
classify***sınıflandırmak
information***bilgi
finally***sonunda
categorize***kategorize etmek
write down***yazmak
put together***biraraya getirmek
afraid of***korkmak
look up***araştırmak
approach***yaklaşım
review***yeniden gözden geçirmek
interval***8594;ara
improve***8594;ilerletmek
efficent***8594;etkili
vocabulary***8594;kelime hazinesi
difficulty***zorluk
target language***öğrenilecek dil
obviously***açıkça
clearly***açıkça
agree***katılmak (bir fikre mesela)
personally***kişisel olarak
in my opinion***benim fikrime gore, bence
interrupt***kesmek, durdurmak
for instance***örneğin
in addition***ek olarak
efficiently***etkili biçimde

UNIT 14 (PRECAUTIONARY MEASURES)

precautionary***8594;tedbirli
precaution***8594;tedbir
global warming***8594;küresel ısınma
danger***8594;tehlike
sign***8594;işaret
climate***8594;iklim
solar energy***8594;güneş enerjisi
air conditioning***8594;klima
heating***8594;ısıtma
generate***8594;üretmek
reduce***8594;azaltmak
reuse***8594;yeniden kullanmak
recycle***8594;geri dönüştürmek
seperate***8594;ayrı
avoid***8594;sakınmak, kaçınmak
pollution***8594;kirlilik
vehicle***8594;araç
stuff***8594;eşya, nesne
in the first place***8594;başlangıçta
turn down***8594;azaltmak
advice***8594;öğüt
suggestion***8594;öneri
warning***8594;uyarı
sun rays***8594;güneş ışınları
sunglasses***8594;güneş gözlüğü
sunburn***8594;güneş yanığı
sun cream***8594;güneş kremi
sunlight***8594;güneş ışığı
damage***8594;hasar
UV rays***8594;ultraviyole ışınları
radiation***8594;radyasyon
provide***8594;önlemek
protection***8594;koruma
protective***8594;koruyucu
shade***8594;gölge
in case***8594;halinde, durumunda
sensible***8594;duyarlı
save energy***8594;enerjiyi koruma
desert***8594;çöl, ıssız yer
island***8594;ada
paradise***8594;cennet
switch off***8594;kapatmak

UNIT 15 (PREFERENCES)

preference***8594;tercih
prefer***8594;tercih etmek
cycling***8594;bisiklete binme
beef***8594;sığır eti
soccer***8594;futbol
excellent***8594;mükemmel
ensure***8594;garantilemek
wide range***8594;çok çeşitli
include***8594;içermek, kapsamak
ballroom dancing***8594;balo salonu dansı
demonstration***8594;gösteri
cookery***8594;aşçılık
beauty treatment***8594;güzellik uygulaması
competition***8594;yarışma
canoeing***8594;kano kullanma
parasailing***8594;paraşütlü yelken
Turkish bath***8594;Türk hamamı
facility***8594;imkan
leisure activities***8594;boş zaman etkinlikleri
outdoor***8594;açık hava
outdoor sports***8594;açık hava sporları
competitive***8594;rakip olabilen
free charge of***8594;bedava
look after***8594;bakmak (çocuğa mesela)
exhausted***8594;bitkin
blow off steam***8594;rahatlamak, nefes almak
put off***8594;ertelemek
stand someone up***8594;birini ekmek, planladığın görüşmeye gitmemek
over the moon***8594;çok mutlu
look forward to***8594;iple çekmek
would rather***8594;tercih etmek
choice***8594;seçenek
folk dancing***8594;halk oyunu
spa***8594;kaplıca
heavy workload***8594;ağır iş yükü

UNIT 16 (EMPATHY)

argument***8594;tartışma
absolutely***8594;kesinlikle
exactly***8594;kesinlikle
respectful***8594;saygılı
sympathetic***8594;sempatik
agreement***8594;aynı fikirde olma, anlaşma
disagreement***8594;anlaşmazlık
approval***8594;onaylama
disapproval***8594;onaylamama, itiraz
I am sure***8594;eminim
If you ask me***8594;eğer bana sorarsan
I am afraid I don’t agree with you***8594;korkarım sana katılmıyorum
I agree***8594;katılıyorum
Do you really think so? ***8594;gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
That’s right***8594;bu doğru
Is that right? ***8594;bu doğru mu?
emphaty***8594;empati, başkasının duygularını anlama
sympathy***8594;halden anlama
obviously***8594;açıkça
perspective***8594;geniş bakış açısı
point of view***8594;bakış açısı
put yourself in other people’s shoes***8594;kendini başkasının yerine koyma
see the situation through someone’s eyes***8594;durumu başkasının gözüyle görebilmek
selfish***8594;bencil
experience***8594;tecrübe
I can understand how you felt***8594;nasıl hissettiğini anlayabiliyorum
I can imagine how hard it was for you***8594;senin için ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum
I am sorry to hear that***8594;bunu duyduğum için üzgünüm
Hard luck! ***8594;kötü şans
Well done!***8594;aferin
Congratulations! ***8594;tebrikler
How wonderful!***8594;ne muhteşem!
How exciting! ***8594;ne heyecan verici!
Oh dear! Really? ***8594;canım gerçekten mi?
Poor you!***8594;zavallı sen!
How awful! ***8594;ne kötü!
Frightening! ***8594;korkunç!