İlkokul 4.Sınıf İngilizce Kelimeler ve Anlamları

SN. İNGİLİZCESİ OKUNUŞU TÜRKÇESİ
1 hi hay merhaba
2 my may benim
3 name neym isim
4 what vat ne
5 your your sen
6 game geym oyun
7 time taym zaman
8 hello hello merhaba
9 good gud iyi - güzel
10 good morning gud mornig günaydın
11 good evening gud ivinig iyi akşamlar
12 good afternoon gud aftırnın tünaydın
13 I'm ay - em ben
14 bird börd kuş
15 cat ket kedi
16 dog dog köpek
17 teacher tiçır öğretmen
18 student sütıdınt öğrenci
19 word vörd kelime
20 read riyd okumak
21 sentence sentıns cümle
22 write rayt yazmak
23 stand up stendap ayağa kalk
24 sit down sitdavn otur
25 listen listın dinle
26 look luk bakmak
27 board bord tahta
28 answer ensır cevap vermek
29 question kuesçın soru
30 raise reyz kaldırmak
31 hand hend el
32 open ovpın açmak
33 close klovz kapamak
34 book buk kitap
35 repeat ripiyt tekrarlamak
36 be quiet kvayt sessiz ol
SN İNGİLİZCESİ OKUNUŞU TÜRKÇESİ
37 desk desk yazı masası
38 teacher's desk tiçır desk öğretmen masası
39 chair çeer sandalye
40 window vindov pencere
41 door door kapı
42 clock klok saat
43 pencil pensıl kurşun kalem
44 notebook novtbuk defter
45 school sukul okul
46 text tekst yazı
47 sing sing şarkı söylemek
48 song song şarkı
49 family femıliy aile
50 mother ma'dır anne
51 father fa'dır baba
52 sister sistır kız kardeş
53 brother bıradır erkek kardeş
54 grandmother grendma'dır büyükanne - nine
55 grandfather grendfa'dır büyükbaba - dede
56 aunt ent hala - teyze
57 uncle ankıl amca - dayı
58 baby beybiy bebek
59 this dis bu
60 number nambır sayı - numara
61 chalk çook tebeşir
62 zero ziyrov sıfır
63 one van bir
64 two tuv iki
65 three tıriy üç
66 four foor dört
67 five fayv beş
68 six siks altı
69 seven sevın yedi
70 eight eyt sekiz
71 nine nayn dokuz
72 ten ten on
İlkokul 4.Sınıf, İngilizce Kelimeler,Anlamları,4sınıf ingilizce kelimeler,türkçesi,okunuşu